พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์  เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัว  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียนการสอนในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเอกชน  และส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี  เช่น โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุม   โครงการนักพฤกษาศาสตร์จิ๋ว   โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์ จากบัวหลวง โครงการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานี และโครงการท่องโลกการเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะปลูกบัวในคูน้ำ  สระน้ำ ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสวยงาม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์บัวหลวง  บัวสาย  และบัวผัน เพื่อการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์