เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธ์บัวเพียง ๔๐ สายพันธุ์  ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์  มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่ง บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายากในอื้นที่ ๑๘ ไร่

เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลาย ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว
  • เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯลฯ
  • เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค์

  • เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลาย  ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ  พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา  อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว
  • เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ  ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯลฯ
  • เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช
มทร.ธัญบุรี