«

»

เม.ย.
04

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนนำเด็กนักเรียน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 10 คน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556