• เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลาย  ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ  พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา  อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว
  • เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ  ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯลฯ
  • เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช