วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์บัว

นักเรียนโรงเรียนปวิฒตรา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว
22/10/2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์บัว

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์บัว

#พิพิธภัณฑ์บัว
#ฝ่ายภูมิทัศน์
#กองอาคารสถานที่